Lè nou wè pifò lelit ayisyen yo finn rejete valè fondal natal nasyon an. Nou vle pale de lang kreyòl la,  de vodou a, de solidarite a ak tout deviz ayisyen an ki di "libète, egalite, fratènite"

Lè nou wè kalte rayisab ak rejè valè fondal natal yo ki vin debouche sou yon leta vòlè kote koripsyon ap taye banda.

Lè nou wè enstitisyon yo finn degrade, finn fisire, ki lakòz enstabilite, mizè ak chomaj pirèd nan peyia

Lè nou konstate efondreman Leta-nasyon an anpeche Konstriksyon demokrasi ak yon devlopman dirab nan peyia. Avèk gwo kokenn chenn kriz saa Leta saa paka bay popilasyon an okenn sèvis ankò : ni dlo potab, ni manje, ni lojman, ni sekirite, ni Jistis, ni lekòl, ni lopital eks...

Lè nou konstate pwoblèm estriktirèl vinn pi rèd chak jou pi plis.

Lè nou konsidere dirijan aktyèl yo pa pote okenn solisyon nan degradasyon istorik silaa. Sitiyasyon saa kreye dezespwa kay anpil jèn kap kouri kite peyia al chèche lavi miyò ak diyite lòt kote.

Lè nou konsidere lit pou demokrasi klasik la paka fèt san respè konstitisyon an.

Lè nou konsidere konstitisyon pa pèmèt prezidan an konvoke yon "Asanble" pou refè ak adopte yon lòt konstitisyon. 

Lè nou konsidere ni pouvwa ekzekitif la ni pouvwa lejislatif la fè sèman pou respekte konstitisyon an.

Lè nou konsidere pouvwa PHTK aktyèl la pa kapab mete ni lòd ni Jistis, pa kapab kreye ni travay ni richès, pa kapab konbat koripsyon ni enpinite, kidonk pa kapab reponn a revandikasyon popilasyon yo ki jistifye,

Lè nou konsidere li pa kapab defann ni entegrite teritwaa ni souverènte nasyonal la,

Lè nou konsidere li pa kapab fè fonksyone enstitisyon Repiblik yo ni evite yon lòt pi gwo kriz nan sosyete a,

Lè nou konsidere volonte popilasyon an dwe pase anvan tout lòt volonte politik. Se sa ki pou sove peyia ak refonde Eta-Nasyon an avèk ou san akò otorite yo.

Lè nou konsidere nesesite pou popilasyon bay yon repons pasifik nan tèt ansanm nan yon "Konferans nasyonal souvren" pou amòse veritab chanjman politik, ekonomik ak sosyal nan peyia,

Lè nou konsidere nou dwe bay yon vre repons rapid a yonn nan revandikasyon ijan popilasyon an nan konbat koripsyon ak enpinite sitou nan dosye petrokaribe a, MOPOD ap pwopoze pèp ayisyen an ak chèf letaa ki se 2 otorite konvokasyon "Konferans nasyonal souvren" silaa 2 senario pou sòti nan kriz la : yonn ak prezidan an, yon lòt ak pèp la kap ekzèse dirèkteman souverènte li.

Senario avèk Chèf Letaa avèk rejim anplas la :

Chèf letaa asepte prensip òganizasyon "Konferans nasyonal souvren" a kòm repons a kriz estriktirèl ak konjonktirèl nap travèse a jan sa deja fèt nan lòt peyi kote ki te genyen gwo kriz tankou pa nou an.

Chèf letaa konvoke "Konferans nasyonal souvren" an ki limenm pral vinn bay plizyè rezolisyon ak yon lòt konstitisyon. Palman an kapab toujou rete anplas pandan tan reyalizasyon Konferans nasyonal la san li pa anpeche òganizasyonl.

Chèf letaa demisyone. Li ranplase selon dispozisyon tranzitwa ki prevwa nan konstitisyon ki sòti nan Konferans nasyonal souvren an.

Senario avèk pèp souvren an :

Si chèf letaa refize senario avèk rejim anplas la, yon gouvèman " salut public" ta  dwe mete anplas avèk prezidan Kou Kasasyon an kòm chèf leta.

Li ta dwe konvoke touswit Konferans nasyonal souvren an. Gouvènman "salut public" la dwe konpoze ak yon kantite ministè ki pa anpil. Lè saa pa gen ni palman ni 1er Minis.

Gouvènman silaa ap pran dispozisyon pou òganize eleksyon selon sa ki va sòti nan "Konferans nasyonal souvren" an.

Modalite aplikasyon :

Pwopozisyon sila yo ap kominike ak tout fòs viv ak tout sektè nan nasyon an nan tan ak kote ki nesesè.

Pwopozisyon an ap konsidere kòm valide ak apwouve pa fòs politik yo ak sosyete sivil la nan majoritel lè yo fè konnen sa ak mwayen komikasyon yo posede.

Pwopozisyon silaa , menmsi li ta modifye ou pa, dwe transmèt a chèf letaa pou swivi "de droit ou de fait" ka rive fèt.

Ki rezilta nap tann :

-Pasyon politik yo kalme

– Pwensipal revandikasyon pèp la satisfè

–Estabilite politik la garanti

–Nou kòmanse rezoud pwoblèm estriktirèl yo

- Kreyasyon travay (job)

- Envestisman nasyonal ak entènasyonal yo ogmante -  MOPOD SE MOPOD.