Pou yon kokenn chen n mouvman politik sosyal epi teritoryal ki kap kouvri tout peyi a pou rive reprann rèv zanzèt nou yo, refè endependans peyi a.
Refleksyon sou jan yo dwe dirije peyi a, e ki fòm pouvwa ki kap retire peyi a nan sal ye la.
Ranmase jeneral
Kounye a peyi a gen kat (4) gwo kriz kap fini avè l: Yon kriz sosyal, yon kriz sou kesyon anviwonman, yon kriz sou devlopman e konomik li, yon kriz ki vle fini ak dwa granmoun majè peyi a.
Kriz say o fè wè nan ki eta chapant sosyete nou an ki fin pase mòd, tonbe nan pouriti. Kriz sa yo se rezilta travay nouvo kolan yo. Nan yon konsepsyon feudal (retade) ki chita sou dominasyon, entèl pa ladann, pouvwa gwo ponyèt, enjistis ak jijman pou moun pa,vyolans, politik dezòd, ekonomi peze souse, politik charite, kwi nan men.
Tranblemantè 12 Janvye 2010, e nan fason terib ekip tèt kale a pran pouvwa a an 2011la, vrèman fin minen espwa pèp la. Anpil frè ak sè nou yo ap chache kite peyi a pa nenpòt ki mwayen. Konsa, se tou patou nan rejyon an yap sibi imilyasyon.
Konsa, pou fini ak ti remèd sou poudray gouvènman Mateli/Lamòt la ap chache bay malad la ki ka fè l pa chape a.
MOPOD prezante yon estrateji angwo ki kapab rezoud kriz kat (4) tèt sa a. Bi nou se pou n travay pou n reprann zèv zansèt nou yo, refè endepandans peyi a pou nou konstwi yon nouvèl sosyete kote tout moun gen dwa di mo pa yo, kote richès peyi a byen pataje, kote gen tèt ansanm pou tout moun lib, pou tout moun gen menm kantite chans. Tout sa dwe fèt yon fason kote tout bagay byen akòde pou gen posperite ak lapè ki kap pèmèt demokrasi patisipativ la layite kòl e pou gen devlopman dirab pou tout moun.
Men senk (5) bi espesyal ki defini vizyon nou, sou jan nou pral mete an bran l demach pou reprann rèv zansèt nou yo, refè endepandans nasyon an.
1-Mwayen pou se nou ki defini pwòp politik nou
2- Pwoteksyon anviwonman natirèl peyi a ak richès kiltirèl nou yo.
3-Devlopman ekonomik kap la nèt ale (mete chita tout mwayen ak tout bagay ki nesesè pou pwodwi richès ekonomik kap toujou disponib).
4- Jistis sosyal (pou richès peyi a byen pataje poun rive kreye mwayen ki kap pèmèt nou fini ti kras pa ti kras ak sa yap rele povrete a, poun rive redwi distans ant moun ki gen byen ak sa yo ki pa genyen anyen nan peyi a).
5- Pou lavi sosyal ak politik peyi a kapab kanpe djanm.
- Se sèlman anndan yon leve kanpe nèt ale kole, nap rive jwenn rezilta travay sa yo, e nan yon batay politik san pran souf ki pouf è aksyon nou yo byen traverse system ki anplas la ( pou rive fè changman nan tout sektè e mete chita bonjan mwayen pou fè changman nan leta a) e pou poun n Mennen aksyon ki kap fè nou rive fè bon jan transfòmasyon ki kap refè system nan, nan mete chita yon plan (yon pwogram) pou reprann rèv zanzèt nou yo pou vennsenkan (25 an).
Men kijan nou ka rezime demach nou prezante pou reprann rèv zansèt nou yo, poun refè nasyon an:
- Fòn mete chita yon mouvman byen laj poun rive pran pouvwa a poun reprann rèv zansèt nou yo, refè nasyon an, anndan yon pwogram gouvènman ki kapab fè mond kap fini an pase mayèt la bay nouvèl Ayiti ki fèk ap kòmanse a.
- Depi gouvènman tou nèf la fin monte sou pouvwa a li pral gen egzekite yon pwogram ijan ki chita sou reyalite nou yo ki pa ka tann, ki kap frennen degradasyon politik, ekonomik, sosyal kiltirèl ak degradasyon sou anviwonman elatriye. Pandan ke nap tann chef leta a convoke konferans nasyonal la, oubyen sa nou rele gran chita pale pèp ayisyen an kap rete pou listwa pou rive jwenn yon konsantman nasyonal sou nouvo pwojè nasyonal poun refè sosyete a.
- Rezilta yo ki sòti nan konferans nasyonal la pral pèmèt nou fè yon nouvo kontra sosyal ke nou pral antre anndan konstitisyon nou an
- Nouvo gouvènman tranzisyon sa ke nou pral mete an plas la, pral fè prepare yon pwogram pou (25) vennsenkan ki gen nouvo pwojè sosyete a ladan l, ki pral mete chita baz, chapant model devlopman kel chwazi pandan manda l la.
- Tout nouvo gouvènman ki pral monte apresa pral gen pou yo fè pwòp plan pa yo pou senk an (5) selon pwòp lide yo, men ki pa an dezakò ak plan 25 an, yo pral gen pou nouvèl plan sa chak 25 an.
- Leta ap mete soup ye yon òganism ki pral gen pou veye epi kontwole kijan yap aplike plan 25 an.
Poun rive fè gwo transfòmasyon sa gen twa (3) kondisyon ki nesesè:
1- Tèt ansanm nan objektif nou yo ( pou nasyon an mete l dakò sou tout sa ki anndedan pwojè nasyonal pou reprann rèv zansèt nou yo, refè nasyon an).
2- Tèt ansanm nan jan nap kòmande (òganize mobilizasyon nasyonal la depi anba jouk rive anlè)
3- Tèt ansanm nan jan nap Mennen aksyon yo ( poun Mennen konba a san kraze brize anndan kou deyò system nan).
- Se pou tout rezon say o, MOPOD rele tout fòs kap brase lavi anndan nasyon an, (espesyalman laprès, òganizasyon jèn yo, entèlektyèl angage yo, tout inivèsite a, òganizasyon sendikal yo, peyizan yo, fanm yo, sivik yo, òganisasyon pou defann anviwonman, ak tout lòt gwoup ki gen enterè nan peyi a, pati politik yo elatriye) pou yon vrè chita pale sou pwojè sa a pou transfòme peyi a.
Pou nou rive bati kokenn chenn mouvman sa a ki kab rive mobilize tout popilasyon an, pou pran pouvwa a chanje jan peyi a ap mal mache a e mete l sou wout devlopman travay ak demokrasi epi pwogrè an jeneral …
Pou fini, fè lòt ayiti a vin posib.